Kancelaria Frankowa Gdańsk

Jakie strategie obrony stosują banki w sprawach frankowych?

W sprawach frankowych, czyli postępowaniu sądowym związanym z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich, stało się w ostatnich latach tematem głośnym w polskim systemie prawnym i finansowym. W miarę jak liczba pozwów składanych przez frankowiczów rośnie, banki muszą opracowywać coraz bardziej zaawansowane strategie obrony. W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym metodom, jakie stosują banki w obronie przed roszczeniami frankowiczów, oraz przedstawimy mechanizmy i argumenty, jakie wykorzystują w tych postępowaniach.

Najważniejsze wnioski

 • Banki stosują wielopłaszczyznowe strategie obrony.
 • Kluczowe są argumenty prawne i ekspertyzy ekonomiczne.
 • Wykorzystują taktyki proceduralne, aby opóźnić postępowania.
 • Powszechne są negocjacje ugodowe jako alternatywa dla długich procesów sądowych.
 • Banki często powołują się na klauzule abuzywne i specyficzne przepisy prawa krajowego oraz międzynarodowego.

Spis treści

 1. Podstawy prawne i regulacyjne
 2. Argumenty prawne stosowane przez banki
  • Klauzule abuzywne
  • Zasady prawa cywilnego
  • Precedensy sądowe
 3. Taktyki proceduralne
  • Opóźnianie postępowania
  • Wnioski dowodowe
 4. Ekspertyzy ekonomiczne i finansowe
  • Opinie biegłych
  • Analizy ekonomiczne
 5. Negocjacje ugodowe
  • Propozycje ugód
  • Mediacje
 6. Wpływ wyroków sądowych
  • Krajowe orzeczenia
  • Międzynarodowe wyroki
 7. Często zadawane pytania

1. Podstawy prawne i regulacyjne

Podstawą prawną w sprawach frankowych jest prawo cywilne oraz przepisy dotyczące ochrony konsumentów. W szczególności kluczowe znaczenie mają przepisy o klauzulach abuzywnych, które precyzują, jakie postanowienia umowne są niedozwolone i mogą zostać uznane za nieważne. W Polsce regulacje te opierają się na kilku kluczowych aktach prawnych.

 • Kodeks cywilny: stanowi fundament prawny w sprawach frankowych, zwłaszcza przepisy dotyczące umów konsumenckich. Artykuły te określają, jakie warunki umowy mogą być uznane za niesprawiedliwe dla konsumenta i jakie prawa przysługują konsumentom w przypadku wykrycia takich klauzul. W praktyce sądy często odwołują się do tych przepisów przy ocenie legalności i prawomocności umów kredytowych.
 • Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym: ma na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi działaniami przedsiębiorców w sprawach frankowych, w tym banków, które mogą stosować w umowach kredytowych postanowienia niekorzystne dla konsumentów. Przepisy tej ustawy są często wykorzystywane przez prawników w procesach sądowych dotyczących kredytów frankowych.
 • Dyrektywa 93/13/EWG: w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich jest kolejnym ważnym źródłem prawa w sprawach frankowych. Dyrektywa ta została implementowana do polskiego prawa, co oznacza, że jej postanowienia mają bezpośrednie zastosowanie w ocenie zgodności umów kredytowych z prawem. Dyrektywa ta określa, jakie warunki umowy są uznawane za nieuczciwe i jakie kroki mogą podjąć konsumenci w przypadku ich wykrycia.

2. Argumenty prawne stosowane przez banki

Klauzule abuzywne

W sprawach frankowych, banki często bronią się, argumentując, że klauzule stosowane w ich umowach nie są abuzywne, czyli nie stanowią nieuczciwych warunków. Banki starają się wykazać, że:

 • Klauzule zostały jasno i zrozumiale sformułowane, co pozwala konsumentom na pełne zrozumienie ich znaczenia. Twierdzą, że przejrzystość warunków umowy wyklucza możliwość uznania ich za abuzywne.
 • Konsumenci mieli możliwość negocjacji warunków umowy, co wyklucza ich abuzywność. Argumentują, że fakt możliwości negocjowania warunków świadczy o braku przymusu ze strony banku.
 • Przepisy krajowe i międzynarodowe nie uznają danej klauzuli za niedozwoloną. Banki często odwołują się do interpretacji przepisów, które ich zdaniem nie kwalifikują określonych klauzul jako niedozwolonych.

Zasady prawa cywilnego

W ramach obrony w sprawach frankowych, banki powołują się również na ogólne zasady prawa cywilnego, takie jak:

 • Zasada swobody umów – strony mają prawo do swobodnego kształtowania treści umowy, o ile jej postanowienia nie są sprzeczne z prawem. Banki argumentują, że swobodnie zawarte umowy powinny być respektowane, ponieważ strony miały możliwość decydowania o ich treści.
 • Zasada pacta sunt servanda – umów należy dotrzymywać, co oznacza, że kredytobiorca powinien respektować zawarte porozumienia. Banki wskazują, że umowy kredytowe powinny być przestrzegane zgodnie z zawartymi postanowieniami, co jest fundamentem stabilności i pewności obrotu prawnego.

Precedensy sądowe

Banki często korzystają z wcześniejszych orzeczeń sądowych, które przemawiają na ich korzyść. Wskazują na przypadki, w których sądy uznały klauzule za zgodne z prawem lub oddaliły roszczenia frankowiczów. Te precedensy sądowe są wykorzystywane jako argumenty w obronie stanowiska banków, podkreślając, że w podobnych sytuacjach sądy nie uznały klauzul za abuzywne. Banki przedstawiają te orzeczenia, aby wzmocnić swoją argumentację i podważyć roszczenia konsumentów w sprawach frankowych.

3. Taktyki proceduralne

Opóźnianie postępowania

Jedną z najczęściej stosowanych strategii przez banki w sprawach frankowych jest opóźnianie postępowania. Banki wykorzystują różne metody, aby przedłużyć czas trwania procesu, w tym:

 • Składanie licznych wniosków dowodowych, które wymagają dodatkowego czasu na ich rozpatrzenie: Tego rodzaju taktyka zmusza sąd do przeprowadzania dodatkowych czynności, co opóźnia wydanie ostatecznego rozstrzygnięcia.
 • Odwoływanie się od niekorzystnych decyzji, co prowadzi do wydłużenia procesu: Procesy apelacyjne oraz wnioski o rewizję decyzji sądów niższej instancji mogą trwać wiele miesięcy, a nawet lat.
 • Wykorzystywanie procedur formalnych, takich jak wnioski o wyłączenie sędziego: Składanie takich wniosków, choć często bezpodstawnych, powoduje konieczność rozpatrzenia ich przez sąd, co dodatkowo przedłuża proces.

Wnioski dowodowe

W celu obrony przed roszczeniami frankowiczów, banki często składają wnioski dowodowe, które mają na celu podważenie argumentów strony przeciwnej. Przykłady takich wniosków to:

 • Ekspertyzy biegłych w dziedzinie ekonomii i finansów: Banki zlecają sporządzenie szczegółowych analiz i raportów przez ekspertów, które mają wykazać, że stosowane klauzule były zgodne z prawem i zasadami rynkowymi.
 • Dokumentacja bankowa dotycząca procesu zawierania umowy: Przedstawienie szczegółowej dokumentacji ma na celu udowodnienie, że wszystkie procedury były przestrzegane, a kredytobiorcy byli odpowiednio informowani o warunkach umowy.
 • Świadectwa pracowników banku, którzy mogą potwierdzić, że klauzule były jasno wyjaśniane kredytobiorcom: Zeznania pracowników banku mają na celu wykazanie, że kredytobiorcy byli świadomi wszystkich warunków umowy i że klauzule nie były ukrywane ani niezrozumiałe.

4. Ekspertyzy ekonomiczne i finansowe

Opinie biegłych

Banki często powołują biegłych sądowych, aby przedstawić opinie na temat rynkowych i ekonomicznych aspektów kredytów frankowych. Biegli sądowi mogą dostarczać różnorodne analizy i oceny, które wspierają obronę banków w sprawach frankowych. Do najczęściej przedstawianych dowodów należą:

 • Analizy ekonomiczne dotyczące skutków zastosowania klauzul umownych. Biegli dostarczają szczegółowe raporty, które mają na celu wykazanie, że klauzule umowne nie miały negatywnego wpływu na sytuację finansową kredytobiorców, a ich zastosowanie było ekonomicznie uzasadnione.
 • Oceny rynkowe dotyczące kursu franka szwajcarskiego i jego wpływu na kredytobiorców. Biegli przedstawiają analizy dotyczące zmienności kursu franka, starając się udowodnić, że jego wahania były normalnym zjawiskiem rynkowym i były przewidywalne.
 • Raporty finansowe pokazujące, że warunki umowy były zgodne z normami rynkowymi. Eksperci przygotowują raporty finansowe, które mają na celu wykazanie, że stosowane warunki umowy były standardowe i zgodne z powszechnie akceptowanymi praktykami rynkowymi.

Analizy ekonomiczne

Kolejną metodą obrony stosowaną przez banki w sprawach frankowych są analizy ekonomiczne przygotowywane przez specjalistów. Banki starają się za ich pomocą wykazać, że:

 • Kurs franka był przewidywalny i mieścił się w standardowych wahaniach rynkowych. Banki prezentują analizy historycznych danych dotyczących kursu franka, argumentując, że jego zmienność była w granicach normalnych wahań rynkowych i można było ją przewidzieć.
 • Mechanizmy zabezpieczające stosowane przez banki były zgodne z praktykami rynkowymi. Analizy pokazują, że banki stosowały standardowe mechanizmy zabezpieczające, które były zgodne z powszechnie przyjętymi normami i miały na celu ochronę interesów zarówno banku, jak i kredytobiorców.
 • Kredytobiorcy mieli pełną świadomość ryzyka związanego z kredytami walutowymi. Banki starają się wykazać, że informowały kredytobiorców o ryzykach związanych z kredytami w walutach obcych, co miało na celu zapewnienie pełnej świadomości i odpowiedzialności po stronie kredytobiorców.

5. Negocjacje ugodowe

Propozycje ugód

W obliczu długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, banki często proponują ugody w sprawach frankowych. Ugody te mogą przyjmować różne formy, mające na celu osiągnięcie kompromisu i zakończenie sporu bez konieczności dalszego prowadzenia postępowania sądowego. Do najczęściej proponowanych rozwiązań należą:

 • Obniżenie salda kredytu. Banki mogą zaproponować redukcję pozostałej do spłaty kwoty kredytu, co zmniejsza obciążenie finansowe kredytobiorcy i pozwala na szybsze uregulowanie zobowiązania.
 • Zamianę kredytu walutowego na złotówkowy. W ramach ugody możliwe jest przekształcenie kredytu z walutowego na złotówkowy, co eliminuje ryzyko związane z wahaniami kursów walutowych i stabilizuje warunki spłaty.
 • Umorzenie części odsetek lub innych należności. Banki mogą zgodzić się na umorzenie części naliczonych odsetek lub innych kosztów związanych z kredytem, co zmniejsza całkowity koszt kredytu dla kredytobiorcy.

Mediacje

Często banki dążą do rozwiązania sporu na drodze mediacji, co pozwala uniknąć długotrwałych postępowań sądowych i osiągnąć kompromis satysfakcjonujący obie strony. Mediacje w sprawach frankowych mogą obejmować różne formy negocjacji i są prowadzone w sposób, który ma na celu znalezienie rozwiązania akceptowalnego zarówno dla kredytobiorcy, jak i banku. Typowe metody mediacji to:

 • Spotkania z mediatorami wyznaczonymi przez sąd. Mediatorzy są neutralnymi osobami, które pomagają stronom w komunikacji i dążeniu do porozumienia. Spotkania te odbywają się w obecności mediatora, który ułatwia dialog i pomaga znaleźć wspólne rozwiązanie.
 • Negocjacje bezpośrednie między stronami z udziałem doradców prawnych. Strony mogą prowadzić bezpośrednie rozmowy, w których uczestniczą także ich doradcy prawni. Taka forma mediacji pozwala na otwartą wymianę poglądów i szybkie wypracowanie kompromisowych rozwiązań.

6. Wpływ wyroków sądowych

Krajowe orzeczenia

Wyroki sądów krajowych mają istotny wpływ na strategie obrony banków w sprawach frankowych. Banki śledzą na bieżąco orzecznictwo, aby dostosować swoje działania do najnowszych interpretacji prawa. Kluczowe znaczenie w tym zakresie mają:

 • Wyroki Sądu Najwyższego, które stanowią precedensy dla niższych instancji. Orzeczenia te są szczególnie ważne, ponieważ Sąd Najwyższy kształtuje kierunek, w którym powinno podążać orzecznictwo sądów powszechnych. Banki wykorzystują te wyroki do budowania swoich argumentacji prawnych.
 • Orzeczenia sądów apelacyjnych, które mogą wpływać na kształtowanie się linii orzeczniczej. Wyroki sądów apelacyjnych są istotne, ponieważ często dotyczą konkretnych przypadków i dostarczają szczegółowych interpretacji prawa, które mogą być przydatne w innych, podobnych sprawach.

Międzynarodowe wyroki

Równie istotne są wyroki międzynarodowych trybunałów, takich jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Wyroki te mogą mieć znaczący wpływ na sprawy frankowe w Polsce, ponieważ:

 • Wprowadzają nowe standardy ochrony konsumentów, które muszą być uwzględniane przez sądy krajowe. TSUE często wydaje wyroki, które podnoszą standardy ochrony konsumentów, co zmusza sądy krajowe do uwzględniania tych standardów w swoich orzeczeniach.
 • Zmieniają interpretację prawa unijnego, co wpływa na strategie obrony banków. Orzeczenia TSUE mogą wprowadzać nowe interpretacje dyrektyw unijnych, co zmusza banki do modyfikowania swoich argumentacji prawnych i dostosowywania strategii obrony do aktualnych przepisów.

Wyroki sądów krajowych i międzynarodowych są kluczowe dla banków w sprawach frankowych, ponieważ pomagają kształtować ich strategie obrony. Banki analizują te orzeczenia, aby lepiej zrozumieć, jakie argumenty mogą być skuteczne w obronie przed roszczeniami frankowiczów. Obejmuje to zarówno dostosowywanie się do nowych standardów ochrony konsumentów, jak i wykorzystywanie precedensów prawnych, które mogą wspierać ich stanowisko.

Często zadawane pytania

Jakie są najczęstsze argumenty banków w sprawach frankowych?

Banki najczęściej powołują się na jasność klauzul umownych, możliwość negocjacji warunków przez konsumentów oraz zgodność klauzul z prawem krajowym i międzynarodowym.

Czy banki często proponują ugody?

Tak, banki często dążą do zawarcia ugód, aby uniknąć długotrwałych i kosztownych procesów sądowych. Ugody mogą obejmować obniżenie salda kredytu, zamianę kredytu walutowego na złotówkowy lub umorzenie części odsetek.

Jakie znaczenie mają wyroki sądów dla strategii obrony banków?

Wyroki sądów krajowych i międzynarodowych mają kluczowe znaczenie dla strategii obrony banków, ponieważ wpływają na interpretację prawa i mogą wprowadzać nowe standardy ochrony konsumentów. Banki dostosowują swoje działania do najnowszych orzeczeń sądowych, aby skutecznie bronić się przed roszczeniami frankowiczów.

Jakie ekspertyzy są najczęściej wykorzystywane przez banki w obronie?

Banki często korzystają z ekspertyz biegłych sądowych oraz analiz ekonomicznych, które mają na celu wykazanie rynkowego charakteru warunków umownych i przewidywalności kursu franka szwajcarskiego. Ekspertyzy te pomagają podważać argumenty frankowiczów i udowadniać zgodność klauzul z normami rynkowymi.

Powiązany post

wygranej sprawie frankowej
Blog

Jakie kroki podjąć po wygranej sprawie frankowej?

Walka o sprawiedliwość w sprawach kredytów frankowych to proces długi i wyczerpujący, ale wygrana sprawa frankowa przynosi wiele ulgi. Wygrana to jednak dopiero początek, a nie koniec działań. Aby w

odszkodowaniach za kredyty
Blog

Jakie są różne odszkodowania za kredyty frankowe?

Kredyty frankowe stały się w Polsce przedmiotem licznych sporów prawnych i finansowych. Ich popularność wynikała z niższego oprocentowania w porównaniu z kredytami złotówkowymi. Jednak zmienność kursu franka szwajcarskiego spowodowała, że

umowa kredytowa
Blog

Umowa kredytowa i inne dokumenty kluczowe w sprawach frankowych

Kredyty frankowe, czyli kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane w szwajcarskich frankach, stały się źródłem licznych problemów dla polskich kredytobiorców. Gwałtowne zmiany kursu CHF do PLN doprowadziły do znacznego wzrostu wysokości

ugody z frankowiczami
Blog

Jakie banki najczęściej zawierają ugody z frankowiczami?

Kredyty frankowe były przez lata popularnym rozwiązaniem w Polsce, jednak ich konsekwencje finansowe stały się poważnym problemem dla wielu kredytobiorców. Zmiany kursu franka szwajcarskiego doprowadziły do znacznego wzrostu zadłużenia, co

Zadzwoń