Kancelaria Frankowa Gdańsk

Przewalutowanie kredytu frankowego: Czy warto zmienić walutę kredytu?

Przewalutowanie kredytu frankowego to temat budzący wiele emocji i kontrowersji wśród polskich kredytobiorców. Wzrost kursu franka szwajcarskiego (CHF) w ostatnich latach spowodował, że wiele osób spłacających kredyty w tej walucie zaczęło poszukiwać alternatyw, które mogłyby zmniejszyć obciążenia finansowe. Jednym z rozwiązań jest przewalutowanie kredytu, czyli zmiana waluty kredytu z franka na złotówki (PLN) lub inną walutę. W tym artykule przeanalizujemy, czy przewalutowanie kredytu frankowego jest opłacalne, jakie są jego korzyści i ryzyka, oraz jak przebiega cały proces.

Najważniejsze wnioski

 • Korzyści z przewalutowania: stabilność walutowa, przewidywalność rat.
 • Ryzyka: koszty przewalutowania, zmienne stopy procentowe.
 • Proces: wymaga analizy finansowej i negocjacji z bankiem.
 • Alternatywy: rekalkulacja kredytu, renegocjacja warunków kredytu.
 • Prawne aspekty: uwzględnienie klauzul abuzywnych, orzecznictwo sądów.

Spis treści

 1. Co to jest przewalutowanie kredytu frankowego?
  • Definicja przewalutowania
  • Historia kredytów frankowych w Polsce
 2. Dlaczego kredytobiorcy rozważają przewalutowanie?
  • Wzrost kursu franka szwajcarskiego
  • Niepewność ekonomiczna
 3. Korzyści z przewalutowania kredytu frankowego
  • Stabilność walutowa
  • Przewidywalność rat
 4. Ryzyka związane z przewalutowaniem
  • Koszty przewalutowania
  • Zmienne stopy procentowe
 5. Proces przewalutowania kredytu frankowego
  • Analiza finansowa
  • Negocjacje z bankiem
 6. Przewalutowanie kredytu a sytuacja prawna
  • Umowy kredytowe i klauzule abuzywne
  • Orzecznictwo sądów
 7. Alternatywy dla przewalutowania
  • Rekalkulacja kredytu
  • Renegocjacja warunków kredytu
 8. Często zadawane pytania

1. Co to jest przewalutowanie kredytu frankowego?

Definicja przewalutowania

Przewalutowanie kredytu to proces zmiany waluty, w której kredyt został zaciągnięty, na inną walutę. W kontekście kredytów frankowych najczęściej oznacza to zamianę kredytu z CHF na PLN. Taka operacja ma na celu głównie ochronę kredytobiorcy przed ryzykiem kursowym i zmianami stóp procentowych, które mogą wpływać na wysokość miesięcznych rat kredytu. Przewalutowanie może również pozwolić na uproszczenie spłat kredytu i stabilizację finansową kredytobiorcy, eliminując zmienność wynikającą z wahań kursów walut.

Historia kredytów frankowych w Polsce

Kredyty frankowe stały się popularne w Polsce na początku lat 2000, kiedy to niskie stopy procentowe w Szwajcarii oraz korzystny kurs wymiany sprawiały, że kredyty w CHF były znacznie tańsze niż w złotówkach. W tym okresie, wielu Polaków zdecydowało się na zaciągnięcie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, licząc na niższe raty kredytowe i korzystniejsze warunki finansowe.

Jednak sytuacja zmieniła się diametralnie po globalnym kryzysie finansowym w 2008 roku. Kurs franka szwajcarskiego zaczął gwałtownie rosnąć w stosunku do złotówki, co znacząco podniosło koszty obsługi kredytów frankowych. Kredytobiorcy, którzy wcześniej cieszyli się niskimi ratami, nagle stanęli przed koniecznością płacenia znacznie wyższych kwot, co wpłynęło na ich sytuację finansową i zdolność do spłaty zobowiązań. Wiele osób zaczęło mieć trudności z regulowaniem swoich kredytów, co spowodowało liczne spory sądowe i interwencje regulacyjne.

Obecnie wiele banków oraz instytucji finansowych oferuje możliwość przewalutowania kredytów frankowych na złotówki, co pozwala na stabilizację spłat i ochronę przed dalszymi wahaniami kursów walut. Proces przewalutowania jest jednak skomplikowany i często wiąże się z dodatkowymi kosztami, dlatego też kredytobiorcy powinni dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw przed podjęciem decyzji o przewalutowaniu.

2. Dlaczego kredytobiorcy rozważają przewalutowanie?

Wzrost kursu franka szwajcarskiego

Jednym z głównych powodów, dla których kredytobiorcy rozważają przewalutowanie, jest znaczący wzrost kursu franka szwajcarskiego. Ten wzrost powoduje, że miesięczne raty kredytów w CHF są znacznie wyższe niż pierwotnie zakładano. Na przykład, jeżeli ktoś zaciągnął kredyt przy kursie CHF/PLN wynoszącym 2,50, a obecnie kurs wynosi 4,20, jego miesięczne obciążenia wzrosły proporcjonalnie do wzrostu kursu waluty. Oznacza to, że kwota do spłaty w złotówkach zwiększyła się niemal dwukrotnie, co może być ogromnym obciążeniem dla budżetu domowego. Taka sytuacja prowadzi do zwiększenia raty kredytowej oraz całkowitego zadłużenia, co może znacząco wpłynąć na stabilność finansową kredytobiorcy.

Niepewność ekonomiczna

Kolejnym powodem jest niepewność ekonomiczna i ryzyko dalszych wzrostów kursu franka. Kredytobiorcy, którzy obawiają się dalszych zmian na rynkach finansowych, mogą chcieć zmienić walutę kredytu na bardziej stabilną, co pozwoli im lepiej planować przyszłe wydatki i zmniejszyć ryzyko związane z nagłymi wahaniami kursów walut. Niepewność ekonomiczna może być wynikiem różnych czynników, takich jak zmiany polityczne, globalne kryzysy finansowe, czy decyzje banków centralnych dotyczące polityki monetarnej. W takich warunkach kredytobiorcy mogą odczuwać niepewność co do przyszłych kosztów obsługi kredytu, co dodatkowo skłania ich do przewalutowania kredytu na walutę, w której zarabiają i w której ponoszą większość swoich codziennych wydatków, czyli na złotówki.

3. Korzyści z przewalutowania kredytu frankowego

Stabilność walutowa

Jednym z największych atutów przewalutowania kredytu frankowego na złotówki jest stabilność walutowa. Kurs złotówki wobec innych walut jest zazwyczaj mniej zmienny niż kurs franka szwajcarskiego. Mniejsza zmienność oznacza, że kredytobiorcy nie muszą się obawiać gwałtownych wzrostów rat kredytowych wynikających z nagłych zmian kursów walut. Dla wielu osób, które zaciągnęły kredyt we frankach, gwałtowne wahania kursów mogły prowadzić do drastycznego wzrostu miesięcznych obciążeń, co mogło destabilizować ich finanse osobiste. Dzięki przewalutowaniu na złotówki, kredytobiorcy mogą uniknąć stresu związanego z nieprzewidywalnymi zmianami kursów walut i zyskać większą pewność finansową.

Przewidywalność rat

Przewalutowanie kredytu na złotówki zapewnia większą przewidywalność rat. Po przewalutowaniu kredytobiorca nie jest już narażony na ryzyko kursowe, a jego miesięczne raty są ustalane w stałej walucie. Oznacza to, że wysokość rat kredytu będzie bardziej stabilna i przewidywalna, co ułatwia planowanie budżetu domowego. Brak konieczności martwienia się o zmiany kursów walut pozwala na lepsze zarządzanie finansami osobistymi i unikanie niespodziewanych obciążeń finansowych. Dla wielu kredytobiorców, którzy doświadczyli znaczących wzrostów rat z powodu wahań kursu franka szwajcarskiego, przewalutowanie może przynieść ulgę i większy spokój w zarządzaniu codziennymi wydatkami.

4. Ryzyka związane z przewalutowaniem

Koszty przewalutowania

Jednym z głównych ryzyk związanych z przewalutowaniem kredytu frankowego na złotówki są koszty związane z samym procesem przewalutowania. Banki zazwyczaj pobierają opłaty za taką operację, które mogą być znaczne. Opłaty te mogą obejmować prowizję za przewalutowanie oraz inne dodatkowe opłaty administracyjne. Ponadto, kredytobiorca może być zobowiązany do uregulowania różnicy kursowej, co może oznaczać konieczność pokrycia różnicy między wartością kredytu w CHF a jego wartością w PLN po aktualnym kursie. Dla wielu kredytobiorców, zwłaszcza tych, którzy zaciągnęli kredyt przy niższym kursie CHF, różnica kursowa może być znaczna, co prowadzi do dodatkowych kosztów finansowych.

Zmienne stopy procentowe

Przewalutowanie kredytu na złotówki wiąże się również z koniecznością dostosowania się do warunków polskiego rynku kredytowego, gdzie stopy procentowe mogą być wyższe niż w Szwajcarii. Kredyty w CHF były atrakcyjne ze względu na niskie stopy procentowe obowiązujące w Szwajcarii. Po przewalutowaniu kredytu na PLN, kredytobiorca będzie podlegał polskim stopom procentowym, które mogą być zmienne i w zależności od sytuacji gospodarczej mogą wzrosnąć w przyszłości. To ryzyko zmiennych stóp procentowych może prowadzić do wzrostu miesięcznych rat kredytu, co również należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przewalutowaniu. Kredytobiorcy muszą zrozumieć, że chociaż przewalutowanie kredytu może przynieść stabilność walutową, może również zwiększyć koszty obsługi kredytu z powodu wyższych stóp procentowych na rynku krajowym.

5. Proces przewalutowania kredytu frankowego

Analiza finansowa

Przed podjęciem decyzji o przewalutowaniu kredytu, kredytobiorca powinien przeprowadzić szczegółową analizę finansową, aby zrozumieć pełne konsekwencje tego kroku. Taka analiza powinna obejmować kilka kluczowych elementów:

 1. Koszty bankowe: Kredytobiorca powinien dokładnie sprawdzić, jakie opłaty pobiera bank za przewalutowanie kredytu. Mogą to być jednorazowe opłaty administracyjne, prowizje lub inne koszty związane z przeliczeniem waluty kredytu.
 2. Różnice kursowe: Należy uwzględnić różnicę między kursem, po którym zaciągnięto kredyt, a aktualnym kursem wymiany. Różnica kursowa może znacząco wpłynąć na wysokość zadłużenia po przewalutowaniu.
 3. Stopy procentowe: Kredytobiorca powinien zbadać różnice w stopach procentowych między kredytem w CHF a PLN. Ważne jest uwzględnienie przyszłych zmian stóp procentowych, które mogą wpłynąć na wysokość miesięcznych rat kredytu w PLN.
 4. Opłacalność: Wszystkie powyższe czynniki powinny być zestawione razem, aby określić, czy przewalutowanie kredytu będzie korzystne finansowo. Można również rozważyć symulacje różnych scenariuszy, aby zobaczyć, jak zmiany kursów walut i stóp procentowych mogą wpłynąć na koszty kredytu.
 5. Konsultacja z doradcą finansowym: Skorzystanie z usług doradcy finansowego może być kluczowe. Profesjonalny doradca pomoże przeprowadzić dokładną analizę, uwzględniając indywidualne okoliczności kredytobiorcy, oraz doradzi, czy przewalutowanie kredytu jest opłacalnym rozwiązaniem.

Negocjacje z bankiem

Po przeprowadzeniu analizy finansowej, kredytobiorca powinien przystąpić do negocjacji z bankiem. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w uzyskaniu lepszych warunków przewalutowania:

 1. Przygotowanie się do rozmowy: Kredytobiorca powinien być dobrze przygotowany do negocjacji, posiadać wszelkie niezbędne informacje dotyczące kredytu oraz argumenty przemawiające za przewalutowaniem.
 2. Dokładne omawianie warunków: Warto przedyskutować z bankiem wszystkie warunki przewalutowania, w tym szczegółowe koszty, zmiany w stopach procentowych oraz potencjalne opcje obniżenia opłat.
 3. Historia kredytowa: Kredytobiorca z dobrą historią kredytową ma większe szanse na uzyskanie korzystniejszych warunków przewalutowania. Warto podkreślić swoją solidność jako klienta banku.
 4. Alternatywy: Można także porównać oferty innych banków. Jeśli inny bank oferuje lepsze warunki, może to być użyteczny argument w negocjacjach z obecnym kredytodawcą.
 5. Elastyczność banku: Niektóre banki mogą być skłonne do negocjacji warunków przewalutowania, zwłaszcza jeśli kredytobiorca ma stabilną sytuację finansową. Możliwe jest uzyskanie niższych opłat administracyjnych lub bardziej korzystnych warunków kredytowych.

6. Przewalutowanie kredytu a sytuacja prawna

Umowy kredytowe i klauzule abuzywne

Przy przewalutowaniu kredytu istotnym krokiem jest analiza umów kredytowych pod kątem obecności klauzul abuzywnych. Klauzule abuzywne to postanowienia umowne, które są niekorzystne dla konsumenta i mogą być uznane przez sąd za nieważne. W Polsce wiele umów kredytowych, szczególnie tych zaciągniętych we frankach szwajcarskich, zawierało klauzule, które były przedmiotem licznych sporów sądowych. Takie klauzule mogły dotyczyć m.in. mechanizmów przeliczania rat kredytowych po kursach ustalanych jednostronnie przez banki, co mogło być niekorzystne dla kredytobiorców.

Identyfikacja klauzul abuzywnych:

 1. Mechanizm przeliczania rat: Często spotykane są klauzule, które umożliwiają bankom jednostronne ustalanie kursów wymiany walut stosowanych do przeliczania rat kredytowych. Tego typu postanowienia mogą być uznane za abuzywne, ponieważ nie zapewniają równowagi kontraktowej i transparentności dla kredytobiorcy.
 2. Zmienne oprocentowanie: Klauzule dotyczące zmiennego oprocentowania, które nie precyzują jasnych i obiektywnych zasad jego ustalania, mogą również być uznane za abuzywne.
 3. Wysokie opłaty dodatkowe: Postanowienia narzucające wysokie opłaty dodatkowe lub karne, które są nieproporcjonalne do wartości kredytu lub są narzucane bez wyraźnego uzasadnienia, również mogą być przedmiotem zastrzeżeń.

Orzecznictwo sądów

Polskie sądy wielokrotnie orzekały na korzyść kredytobiorców, uznając klauzule abuzywne za nieważne. Warto zapoznać się z najnowszym orzecznictwem w tym zakresie, ponieważ może ono mieć istotny wpływ na decyzję o przewalutowaniu kredytu.

Przykłady orzeczeń:

 1. Orzeczenie Sądu Najwyższego: Wiele orzeczeń Sądu Najwyższego potwierdziło nieważność klauzul abuzywnych, szczególnie tych dotyczących jednostronnego ustalania kursów wymiany walut przez banki. Orzeczenia te często skutkowały obniżeniem zadłużenia kredytobiorców.
 2. Wyroki sądów apelacyjnych: Sąd Apelacyjny w Warszawie i inne sądy apelacyjne również wydawały wyroki korzystne dla kredytobiorców, uznając, że banki naruszały prawa konsumentów poprzez stosowanie nieuczciwych klauzul.
 3. Decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK): UOKiK wielokrotnie interweniował w sprawach dotyczących kredytów frankowych, wydając decyzje stwierdzające stosowanie przez banki klauzul abuzywnych i nakładając na nie kary.

7. Alternatywy dla przewalutowania

Rekalkulacja kredytu

Rekalkulacja kredytu stanowi alternatywę dla przewalutowania i może być skutecznym narzędziem w zmniejszeniu obciążeń finansowych kredytobiorcy. Proces ten polega na ponownym przeliczeniu wysokości kredytu i rat na podstawie aktualnych warunków rynkowych. Jest to szczególnie przydatne w sytuacji, gdy kursy walut niekorzystnie się zmieniają, a kredytobiorca pragnie uniknąć ryzyka związanego z przewalutowaniem.

Korzyści rekalkulacji kredytu:

 1. Obniżenie miesięcznych rat: Rekalkulacja może prowadzić do obniżenia wysokości miesięcznych rat kredytowych, co przynosi natychmiastową ulgę finansową kredytobiorcy.
 2. Brak zmiany waluty kredytu: W przeciwieństwie do przewalutowania, rekalkulacja nie wymaga zmiany waluty kredytu, co eliminuje ryzyko związane z kursem walutowym i kosztami związanymi z taką operacją.

Renegocjacja warunków kredytu

Renegocjacja warunków kredytu to kolejna opcja dostępna dla kredytobiorcy, który szuka sposobu na zmniejszenie obciążeń związanych z kredytem. Proces ten polega na ponownym negocjowaniu warunków kredytu z bankiem w celu uzyskania korzystniejszych warunków spłaty kredytu.

Korzyści renegocjacji warunków kredytu:

 1. Możliwość obniżenia marży kredytowej: Poprzez renegocjację warunków kredytu kredytobiorca może próbować uzyskać obniżenie marży kredytowej, co przekłada się na niższe koszty obsługi kredytu.
 2. Wydłużenie okresu spłaty: Inną opcją jest wydłużenie okresu spłaty kredytu, co prowadzi do obniżenia miesięcznych rat. Chociaż może to oznaczać, że kredytobiorca będzie spłacał kredyt przez dłuższy czas, to jednak zmniejsza to presję finansową na bieżące wydatki.

Często zadawane pytania

1. Czy przewalutowanie kredytu jest opłacalne?

To zależy od wielu czynników, takich jak aktualny kurs wymiany, koszty przewalutowania oraz indywidualna sytuacja finansowa kredytobiorcy. Przed podjęciem decyzji warto przeprowadzić szczegółową analizę finansową i skonsultować się z doradcą.

2. Jakie są koszty przewalutowania?

Koszty przewalutowania mogą obejmować opłaty bankowe, różnice kursowe oraz ewentualne prowizje. Dokładne koszty zależą od warunków oferowanych przez bank oraz aktualnej sytuacji na rynku walutowym.

3. Czy mogę negocjować warunki przewalutowania?

Tak, w wielu przypadkach kredytobiorcy mogą negocjować warunki przewalutowania z bankiem. Warto spróbować uzyskać jak najkorzystniejsze warunki, w tym obniżenie opłat i prowizji związanych z przewalutowaniem.

Powiązany post

prowadzenie działalności
Blog

Kredyt frankowy a prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej to często związane z wieloma decyzjami finansowymi, w tym z wyborem formy finansowania. Jedną z opcji, która w przeszłości była popularna, zwłaszcza w Polsce, był kredyt frankowy.

unieważnienia kredytu
Blog

Jakie są procedury unieważnienia kredytu frankowego?

Unieważnienie kredytu frankowego jest zagadnieniem, które wzbudza wiele kontrowersji i niepewności wśród osób zaciągających tego typu zobowiązania. W ostatnich latach, zwłaszcza po kryzysie finansowym, liczba sporów dotyczących kredytów frankowych znacząco

Zadzwoń