Kancelaria Frankowa Gdańsk

Kredyt we frankach na zakup mieszkania: Na co zwrócić uwagę?

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu wielu osób. Kredyt we frankach szwajcarskich, popularny w Polsce na początku XXI wieku, okazał się dla wielu kredytobiorców wyzwaniem, zwłaszcza w kontekście gwałtownych zmian kursów walutowych. Przyjrzyjmy się, na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy kredytowej, aby uniknąć problemów finansowych w przyszłości.

Najważniejsze wnioski:

 • Ryzyko walutowe: Kredyt we frankach jest narażony na wahania kursów walut.
 • Koszty przewalutowania: Zmiana waluty kredytu może wiązać się z dodatkowymi kosztami.
 • Kursy bankowe: Banki stosują swoje kursy przeliczeniowe, które mogą być mniej korzystne.
 • Zabezpieczenia kredytu: Warto zwrócić uwagę na formy zabezpieczeń, jakie stosuje bank.
 • Dokładne czytanie umowy: Niezbędne jest zrozumienie wszystkich zapisów umowy kredytowej.

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Ryzyko walutowe a kredyt we frankach
  • Wahania kursów walut
  • Mechanizmy zabezpieczające
 3. Koszty przewalutowania
  • Opłaty bankowe
  • Procedura przewalutowania
 4. Kursy bankowe
  • Kursy kupna i sprzedaży
  • Porównanie kursów w różnych bankach
 5. Jak zabezpieczyć kredyt we frankach?
  • Rodzaje zabezpieczeń
  • Wartość zabezpieczenia
 6. Dokładne czytanie umowy
  • Klauzule abuzywne
  • Prawo konsumenta
 7. Jak uzyskać kredyt we frankach?
  • Wymagane dokumenty
  • Analiza zdolności kredytowej
 8. Często zadawane pytania

1. Wprowadzenie

Kredyt we frankach szwajcarskich (CHF) zyskał na popularności w Polsce na początku lat 2000. Kredytobiorców przyciągała przede wszystkim stabilność waluty oraz niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów w złotówkach. CHF, uznawany za bezpieczną przystań, wydawał się atrakcyjnym rozwiązaniem, szczególnie w kontekście niskich stóp procentowych w Szwajcarii. Jednakże, zmienność kursów walutowych ujawniła później znaczące ryzyko związane z takim finansowaniem.

W latach 2000-2010, kredyty hipoteczne w CHF stały się niezwykle popularne w Polsce. Powodem była głównie niższa rata miesięczna w porównaniu do kredytów w PLN. Niskie stopy procentowe w Szwajcarii sprawiały, że kredyty te były bardziej opłacalne, zwłaszcza w krótkim okresie. Stabilność CHF, jako waluty bezpiecznej przystani, była kolejnym czynnikiem, który przyciągał kredytobiorców.

Z czasem jednak kredytobiorcy zaczęli odczuwać negatywne skutki zmienności kursów walutowych. Frank szwajcarski, który często zyskiwał na wartości w czasach kryzysów ekonomicznych, stał się droższy. Na przykład, jeżeli ktoś zaciągnął kredyt przy kursie CHF/PLN wynoszącym 2,50, a kurs wzrósł do 4,20, jego miesięczne raty wzrosły proporcjonalnie do wzrostu kursu waluty. To prowadziło do znacznego zwiększenia kosztów obsługi kredytu, co było obciążeniem dla wielu gospodarstw domowych.

2. Ryzyko walutowe a kredyt we frankach

Wahania kursów walut

Jednym z głównych zagrożeń związanych z kredytami we frankach szwajcarskich (CHF) jest ryzyko walutowe. Polega ono na tym, że zmiana kursu waluty obcej w stosunku do złotówki może znacząco wpłynąć na wysokość raty kredytowej. Wzrost kursu franka może spowodować, że rata kredytu stanie się znacznie wyższa, co z kolei obciąża budżet domowy kredytobiorcy. Na przykład, jeśli kredyt we frankach został zaciągnięty przy kursie 2,50 PLN/CHF, a kurs wzrósł do 4,20 PLN/CHF, rata kredytu również wzrośnie proporcjonalnie, co może być dużym obciążeniem finansowym dla kredytobiorcy.

Mechanizmy zabezpieczające

Aby zminimalizować ryzyko walutowe, niektóre banki oferują mechanizmy zabezpieczające, takie jak opcje walutowe czy kontrakty terminowe (forward). Dzięki nim możliwe jest ustalenie kursu wymiany na przyszłość, co pomaga w planowaniu budżetu. Opcje walutowe dają kredytobiorcy prawo, ale nie obowiązek, kupna lub sprzedaży waluty po określonym kursie w przyszłości. Kontrakty terminowe natomiast zobowiązują obie strony do wymiany waluty po ustalonym kursie w przyszłości.

Te mechanizmy mogą jednak wiązać się z dodatkowymi kosztami. Na przykład, za opcje walutowe trzeba zapłacić premię, a kontrakty terminowe mogą mieć prowizje i opłaty związane z ich realizacją. Co więcej, takie mechanizmy zabezpieczające nie zawsze są dostępne dla indywidualnych kredytobiorców, szczególnie tych, którzy zaciągnęli kredyty na cele mieszkaniowe. Są one bardziej powszechne w przypadku przedsiębiorstw i dużych inwestorów, którzy mają większe możliwości negocjacyjne z bankami.

3. Koszty przewalutowania

Opłaty bankowe

Decydując się na przewalutowanie kredytu z franków szwajcarskich na złotówki, kredytobiorcy muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami. Banki zazwyczaj pobierają opłaty związane z taką operacją, które mogą obejmować:

 1. Prowizje za zmianę waluty: Jest to standardowa opłata za przewalutowanie, która może być określona jako procent kwoty kredytu.
 2. Koszty administracyjne: Obejmują one wszelkie opłaty związane z obsługą formalności, przygotowaniem dokumentów i zmianami w systemach bankowych.
 3. Różnice kursowe: Banki mogą stosować własne kursy wymiany, które są mniej korzystne niż rynkowe kursy średnie. Różnica między kursem kupna a sprzedaży waluty stosowanym przez bank może znacząco wpłynąć na końcowy koszt przewalutowania.

Przed podjęciem decyzji o przewalutowaniu warto dokładnie przeanalizować wszystkie potencjalne koszty, skonsultować się z doradcą finansowym oraz porównać oferty różnych banków.

Procedura przewalutowania

Proces przewalutowania kredytu może być skomplikowany i czasochłonny, a także wymagać spełnienia określonych formalności. Procedura zazwyczaj obejmuje następujące kroki:

 1. Zgoda banku: Kredytobiorca musi uzyskać zgodę banku na przewalutowanie kredytu. Bank może wymagać aktualizacji dokumentów finansowych oraz oceny zdolności kredytowej.
 2. Renegocjacja warunków umowy: Przewalutowanie często wiąże się z koniecznością renegocjacji warunków umowy kredytowej, takich jak wysokość oprocentowania, okres spłaty oraz nowe raty kredytowe.
 3. Dokumentacja: Kredytobiorca będzie musiał podpisać aneksy do umowy kredytowej oraz inne dokumenty wymagane przez bank.
 4. Koszty przewalutowania: Bank naliczy opłaty za przewalutowanie, które mogą obejmować prowizje, koszty administracyjne oraz różnice kursowe.
 5. Aktualizacja harmonogramu spłat: Po dokonaniu przewalutowania, bank dostarczy nowy harmonogram spłat kredytu, uwzględniający zmienioną walutę i warunki umowy.

Kredytobiorca musi być świadomy, że taka operacja może wpłynąć na wysokość miesięcznych rat oraz całkowity koszt kredytu. Warto również pamiętać, że zmiana waluty kredytu na złotówki wiąże się z przejściem na polskie stopy procentowe, które mogą być wyższe niż te obowiązujące dla kredytów w CHF.

Przed podjęciem decyzji o przewalutowaniu kredytu, kredytobiorca powinien przeprowadzić szczegółową analizę finansową oraz zasięgnąć porady specjalisty, aby ocenić, czy przewalutowanie jest opłacalne i jakie są jego potencjalne konsekwencje finansowe.

4. Kursy bankowe

Kursy kupna i sprzedaży

Banki stosują różne kursy walutowe dla operacji kupna i sprzedaży walut. Oto podstawowe informacje na ten temat:

 1. Kurs kupna: Jest to cena, po jakiej bank kupuje walutę od klienta. Innymi słowy, jest to cena, po której bank jest gotowy nabyć walutę od klienta w zamian za walutę krajową. Kurs kupna zazwyczaj jest niższy od kursu sprzedaży.
 2. Kurs sprzedaży: To cena, po jakiej bank sprzedaje walutę klientowi. Jest to cena, po której bank jest gotowy sprzedać walutę klientowi w zamian za walutę krajową. Kurs sprzedaży zazwyczaj jest wyższy od kursu kupna.
 3. Spread walutowy: Jest to różnica między kursem sprzedaży a kursem kupna. Spread walutowy stanowi zysk dla banku i obejmuje jego koszty operacyjne oraz marżę. Im większy spread, tym wyższe koszty wymiany waluty dla klienta.

Porównanie kursów w różnych bankach

Różnice w kursach walutowych oferowanych przez różne banki mogą mieć znaczący wpływ na wysokość rat kredytowych. Dlatego przed podpisaniem umowy kredytowej warto dokładnie porównać kursy walutowe oferowane przez różne instytucje finansowe.

Oprócz samej wysokości kursów, istotne jest również zapoznanie się z polityką banku dotyczącą przeliczania walut. Niektóre banki mogą stosować dodatkowe opłaty lub prowizje za operacje walutowe, co również może wpłynąć na koszt kredytu.

5. Jak zabezpieczyć kredyt we frankach?

Rodzaje zabezpieczeń

Banki wymagają różnych form zabezpieczeń kredytowych, aby zminimalizować ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy. Oto najczęściej stosowane formy zabezpieczeń:

 1. Hipoteka na nieruchomości: To jedno z najczęstszych zabezpieczeń kredytowych. Kredytobiorca zobowiązuje się ustanowić hipotekę na swojej nieruchomości na rzecz banku. W przypadku niewypłacalności kredytobiorcy, bank ma prawo zająć nieruchomość i sprzedać ją w celu spłaty zaległego kredytu.
 2. Weksel własny: Kredytobiorca wystawia weksel własny na rzecz banku, który staje się instrumentem zabezpieczającym spłatę kredytu. W przypadku niewypłacalności kredytobiorcy, bank może zrealizować weksel, co umożliwi mu odzyskanie środków.
 3. Ubezpieczenie kredytu: Kredytobiorca może także zabezpieczyć kredyt we frankach poprzez ubezpieczenie kredytu. W przypadku utraty dochodów z powodu np. choroby, wypadku lub utraty pracy, ubezpieczyciel przejmie część lub całość spłaty kredytu.

Wartość zabezpieczenia

Wartość zabezpieczenia powinna być odpowiednio wysoka, aby pokryć wartość udzielonego kredytu. Bank może wymagać dodatkowego zabezpieczenia, jeśli wartość nieruchomości spadnie poniżej określonego poziomu.

W przypadku kredytów indeksowanych do obcej waluty, takiej jak kredyty we frankach szwajcarskich, zmiany kursu waluty mogą wpłynąć na wartość zabezpieczenia w przeliczeniu na złotówki. W związku z tym banki mogą wymagać dodatkowych zabezpieczeń lub elastycznie dostosowywać wymagania dotyczące zabezpieczeń w zależności od zmian wartości nieruchomości.

Przed podpisaniem umowy kredytowej zawsze warto dokładnie zapoznać się z warunkami dotyczącymi zabezpieczeń oraz kosztami związanymi z ich ustanowieniem i utrzymaniem. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, zaleca się skonsultowanie się z doradcą finansowym lub prawnym.

6. Dokładne czytanie umowy

Klauzule abuzywne

Umowa kredytowa może zawierać klauzule abuzywne, czyli zapisy niezgodne z prawem, które mogą naruszać prawa konsumenta. Przykładem takiej klauzuli może być jednostronne prawo banku do zmiany warunków umowy bez zgody kredytobiorcy. Znając swoje prawa, kredytobiorca może chronić się przed nieuczciwymi praktykami banków. Przed podpisaniem umowy warto skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że wszystkie zapisy są zgodne z prawem.

Prawo konsumenta

Kredytobiorcy powinni być świadomi swoich praw konsumenta, które mają zastosowanie w przypadku umowy kredytowej. Należy do nich:

 1. Prawo do odstąpienia od umowy: Konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania bez podania przyczyny. To istotne zabezpieczenie daje kredytobiorcy możliwość wycofania się z umowy w przypadku zmiany zdania lub nagłej potrzeby.
 2. Prawo do reklamacji: Jeśli kredytobiorca ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do warunków umowy lub działań banku, ma prawo złożyć reklamację. Bank jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi w określonym czasie.
 3. Prawo do dochodzenia swoich praw: W przypadku sporu z bankiem, kredytobiorca może skorzystać z różnych narzędzi do dochodzenia swoich praw. Może zwrócić się do Rzecznika Finansowego lub skierować sprawę do sądu.

Zrozumienie i wykorzystanie tych praw może pomóc kredytobiorcy w ochronie swoich interesów i zapewnieniu uczciwych warunków umowy kredytowej.

7. Jak uzyskać kredyt we frankach?

Wymagane dokumenty

Uzyskanie kredytu we frankach wymaga zgromadzenia licznych dokumentów. Do najważniejszych należą:

 • Dokumenty potwierdzające tożsamość: Bank będzie wymagał dokumentów potwierdzających tożsamość kredytobiorcy, takich jak dowód osobisty lub paszport.
 • Zaświadczenia o dochodach: Kredytobiorca musi dostarczyć dokumenty potwierdzające jego dochody, takie jak umowa o pracę, rozliczenia podatkowe (PIT) oraz zaświadczenie o wpłatach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
 • Dokumenty dotyczące nieruchomości: Jeśli kredyt we frankach będzie zabezpieczony hipoteką na nieruchomości, bank może wymagać przedstawienia dokumentów takich jak akt notarialny potwierdzający własność nieruchomości oraz aktualną wycenę nieruchomości.

Analiza zdolności kredytowej

Bank przeprowadza szczegółową analizę zdolności kredytowej, oceniając możliwości finansowe kredytobiorcy. W analizie tej brane są pod uwagę takie czynniki jak dochody, zobowiązania finansowe, historia kredytowa oraz stabilność zatrudnienia. Ważnym elementem jest także stosunek raty kredytowej do dochodów kredytobiorcy, który nie powinien przekraczać określonego poziomu.

 1. Dochody: Bank ocenia stabilność dochodów kredytobiorcy, uwzględniając zarówno ich wysokość, jak i regularność.
 2. Zobowiązania finansowe: Bank bada istniejące zobowiązania finansowe kredytobiorcy, takie jak inne kredyty czy alimenty.
 3. Historia kredytowa: Bank sprawdza historię kredytową kredytobiorcy, w tym terminowość spłaty wcześniejszych zobowiązań.
 4. Stabilność zatrudnienia: Istotnym czynnikiem jest stabilność zatrudnienia kredytobiorcy, ponieważ wpływa to na jego zdolność do regularnej spłaty rat kredytu.
 5. Stosunek raty kredytowej do dochodów: Bank bada, czy wysokość miesięcznej raty kredytu w stosunku do dochodów kredytobiorcy nie przekracza określonego limitu, aby zapewnić, że kredytobiorca będzie w stanie go spłacić.

Często zadawane pytania

1. Jakie są alternatywy dla kredytu we frankach?

Alternatywami mogą być kredyty hipoteczne w złotówkach lub w innych stabilnych walutach, takich jak euro. Kredyty w złotówkach są mniej ryzykowne ze względu na brak ryzyka walutowego, chociaż ich oprocentowanie może być wyższe.

2. Czy można przewalutować kredyt we frankach na złotówki?

Tak, możliwe jest przewalutowanie kredytu we frankach na złotówki, jednak proces ten może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Warto dokładnie przeanalizować opłacalność takiej operacji, biorąc pod uwagę aktualny kurs waluty oraz prowizje bankowe.

3. Jakie są koszty ubezpieczenia kredytu we frankach?

Koszty ubezpieczenia kredytu we frankach mogą obejmować ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie na życie kredytobiorcy oraz dodatkowe ubezpieczenia wymagane przez bank. Koszty te mogą znacząco wpłynąć na całkowity koszt kredytu, dlatego warto je uwzględnić w kalkulacjach.

4. Czy możliwe jest uzyskanie pomocy prawnej w sporze z bankiem?

Tak, kredytobiorcy mogą uzyskać pomoc prawną w sporze z bankiem. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym oraz zwrócić się do instytucji takich jak Rzecznik Finansowy, które mogą pomóc w dochodzeniu swoich praw.

5. Jakie są konsekwencje niespłacania kredytu we frankach?

Niespłacanie kredytu we frankach może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych i prawnych. Bank może wszcząć postępowanie egzekucyjne, co może skutkować zajęciem nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu. Dług może również narastać z powodu odsetek karnych i dodatkowych kosztów windykacyjnych.

6. Czy można negocjować warunki umowy kredytowej?

Tak, możliwe jest negocjowanie warunków umowy kredytowej, zwłaszcza w kontekście marży banku, prowizji oraz innych opłat. Warto przed podpisaniem umowy spróbować wynegocjować korzystniejsze warunki, a w tym celu warto skonsultować się z doradcą finansowym.

Powiązany post

prowadzenie działalności
Blog

Kredyt frankowy a prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej to często związane z wieloma decyzjami finansowymi, w tym z wyborem formy finansowania. Jedną z opcji, która w przeszłości była popularna, zwłaszcza w Polsce, był kredyt frankowy.

unieważnienia kredytu
Blog

Jakie są procedury unieważnienia kredytu frankowego?

Unieważnienie kredytu frankowego jest zagadnieniem, które wzbudza wiele kontrowersji i niepewności wśród osób zaciągających tego typu zobowiązania. W ostatnich latach, zwłaszcza po kryzysie finansowym, liczba sporów dotyczących kredytów frankowych znacząco

Zadzwoń