Kancelaria Frankowa Gdańsk

Jakie są różne odszkodowania za kredyty frankowe?

Kredyty frankowe stały się w Polsce przedmiotem licznych sporów prawnych i finansowych. Ich popularność wynikała z niższego oprocentowania w porównaniu z kredytami złotówkowymi. Jednak zmienność kursu franka szwajcarskiego spowodowała, że wielu kredytobiorców zaczęło borykać się z problemami finansowymi. W związku z tym, wielu z nich zaczęło ubiegać się o odszkodowania za kredyty frankowe. W tym artykule omówimy różnice w odszkodowaniach, jakie można uzyskać w zależności od różnych czynników.

Najważniejsze wnioski

 • Kredyty frankowe były popularne z powodu niskiego oprocentowania, ale zmienność kursu franka szwajcarskiego spowodowała problemy finansowe.
 • Istnieją różne rodzaje odszkodowań, jakie mogą uzyskać kredytobiorcy.
 • Sądowe wyroki mogą różnić się w zależności od okoliczności konkretnej sprawy.
 • Ważne jest zrozumienie klauzul umownych i przepisów prawnych dotyczących kredytów frankowych.
 • Wysokość odszkodowań może być uzależniona od indywidualnych okoliczności i warunków kredytowych.

Spis treści

 1. Wprowadzenie do kredytów frankowych
 2. Rodzaje odszkodowań
  • Odszkodowanie za nadpłaty
  • Odszkodowanie za klauzule abuzywne
  • Odszkodowanie za straty finansowe
 3. Procedury ubiegania się o odszkodowania
  • Etapy postępowania sądowego
  • Dokumentacja niezbędna do procesu
 4. Wpływ klauzul umownych na odszkodowania
  • Definicja klauzul abuzywnych
  • Przykłady klauzul abuzywnych w umowach
 5. Przepisy prawne dotyczące kredytów frankowych
  • Ustawa o kredycie konsumenckim
  • Dyrektywy UE dotyczące kredytów hipotecznych
 6. Przykłady wyroków sądowych
  • Wyrok TSUE
  • Wyroki polskich sądów
 7. Czynniki wpływające na wysokość odszkodowań
  • Indywidualne okoliczności kredytobiorców
  • Warunki kredytowe
 8. Często zadawane pytania

1. Wprowadzenie do kredytów frankowych

Kredyty frankowe, czyli kredyty denominowane lub indeksowane do franka szwajcarskiego, były oferowane w Polsce głównie w latach 2000-2010. Ich popularność wynikała z niskiego oprocentowania, które było atrakcyjne w porównaniu do kredytów złotówkowych. Jednak zmienność kursu franka szwajcarskiego, zwłaszcza po kryzysie finansowym w 2008 roku, spowodowała znaczny wzrost rat kredytowych, co wpłynęło na sytuację finansową wielu kredytobiorców. To właśnie te zmiany kursowe przyczyniły się do rosnącej liczby roszczeń o odszkodowania za kredyty frankowe.

Główne problemy związane z kredytami frankowymi to przede wszystkim znaczny wzrost rat kredytowych w wyniku umocnienia się franka szwajcarskiego. Wzrost ten był nieprzewidywalny dla wielu kredytobiorców, co powodowało trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych. Skomplikowane warunki umowne oraz brak jasnych informacji na temat ryzyka kursowego były kolejnym problemem, który skłonił wielu kredytobiorców do ubiegania się o odszkodowania za kredyty frankowe.

Ponadto, klauzule abuzywne w umowach kredytowych były niekorzystne dla kredytobiorców. Wielu z nich nie zdawało sobie sprawy z potencjalnych konsekwencji związanych z zawieranymi umowami. Takie klauzule często były ukryte w zawiłych zapisach umownych, co utrudniało ich zrozumienie. To właśnie te niekorzystne warunki i brak transparentności w umowach stały się podstawą do wnioskowania o odszkodowania za kredyty frankowe, gdyż kredytobiorcy czuli się oszukani i wprowadzeni w błąd.

W odpowiedzi na te problemy, wiele osób zdecydowało się na dochodzenie swoich praw w sądach. Wyroki sądowe w sprawach o odszkodowania za kredyty frankowe często wskazywały na nadużycia ze strony banków, co skutkowało unieważnianiem niektórych umów kredytowych. Dzięki takim działaniom kredytobiorcy mogli uzyskać rekompensaty za poniesione straty i uciążliwości związane z kredytami frankowymi.

2. Rodzaje odszkodowań

Odszkodowanie za nadpłaty

Jednym z głównych rodzajów odszkodowań, o jakie mogą ubiegać się kredytobiorcy frankowi, jest odszkodowanie za nadpłaty. Nadpłaty te wynikają z niekorzystnych kursów walutowych, które były stosowane przez banki do przeliczania rat kredytowych. Kredytobiorcy często byli obciążani wyższymi kwotami, niż wynikałoby to z rzeczywistego kursu rynkowego, co prowadziło do znaczących dodatkowych kosztów.

Proces ubiegania się o odszkodowanie za nadpłaty obejmuje kilka kluczowych kroków. Po pierwsze, analizę umowy kredytowej w celu identyfikacji ewentualnych klauzul abuzywnych, które mogłyby być podstawą do roszczeń. Następnie, przeprowadza się audyt finansowy, aby ustalić dokładną wysokość nadpłaconych kwot. Ostatecznie, kredytobiorcy często decydują się na wystąpienie na drogę sądową z roszczeniem o zwrot tych nadpłaconych kwot.

Odszkodowanie za klauzule abuzywne

Kolejnym istotnym rodzajem roszczeń jest odszkodowanie za klauzule abuzywne. Klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne, były często stosowane przez banki w umowach kredytowych, co skutkowało niekorzystnymi warunkami dla kredytobiorców. Kluczowe aspekty tych klauzul to przede wszystkim brak przejrzystości w określaniu kursów walutowych, co powodowało, że kredytobiorcy nie mogli w pełni świadomie ocenić ryzyka związanego z kredytem.

Dodatkowo, niejasne zasady ustalania oprocentowania oraz możliwość jednostronnych zmian warunków umowy przez bank również stanowiły poważne problemy. W takich przypadkach, kredytobiorcy mogą ubiegać się o odszkodowanie za klauzule abuzywne, co często prowadzi do unieważnienia niekorzystnych zapisów w umowach kredytowych.

Odszkodowanie za straty finansowe

Oprócz nadpłat i klauzul abuzywnych, kredytobiorcy mogą ubiegać się o odszkodowania za straty finansowe wynikające z konieczności spłaty wyższych rat kredytowych. Straty te mogą być wieloaspektowe i obejmować różne rodzaje kosztów. Na przykład, mogą to być koszty związane z przewalutowaniem kredytu, które były konieczne, aby zmniejszyć ryzyko związane ze zmiennym kursem franka szwajcarskiego.

Dodatkowo, kredytobiorcy często ponosili straty wynikające z przymusowej sprzedaży nieruchomości w celu spłaty kredytu, co nierzadko wiązało się z niekorzystnymi warunkami sprzedaży. Kolejnym aspektem strat finansowych są utracone korzyści, wynikające z konieczności przeznaczenia większych środków na spłatę kredytu zamiast na inne inwestycje, które mogłyby przynieść zysk. Odszkodowanie za straty finansowe ma na celu zrekompensowanie tych wszystkich strat, umożliwiając kredytobiorcom poprawę ich sytuacji finansowej po trudnych doświadczeniach związanych z kredytami frankowymi.

3. Procedury ubiegania się o odszkodowania

Etapy postępowania sądowego

Ubieganie się o odszkodowania za kredyty frankowe wymaga przejścia przez kilka etapów postępowania sądowego. Każdy z tych etapów jest kluczowy dla skutecznego dochodzenia swoich praw i uzyskania rekompensaty. Oto szczegółowy opis poszczególnych kroków:

 1. Przygotowanie pozwu: Sporządzenie pozwu z dokładnym opisem roszczeń oraz dowodów na poparcie swoich żądań. Na tym etapie ważne jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz dokładne opisanie okoliczności zawarcia umowy kredytowej i jej skutków dla kredytobiorcy.
 2. Wniesienie pozwu do sądu: Złożenie pozwu w odpowiednim sądzie i wniesienie opłaty sądowej. Wybór sądu jest istotny, ponieważ może to wpłynąć na przebieg procesu. Należy również zadbać o terminowe wniesienie pozwu, aby uniknąć przedawnienia roszczeń.
 3. Rozprawa sądowa: Udział w rozprawach sądowych, podczas których obie strony przedstawiają swoje argumenty. W trakcie rozprawy kredytobiorca oraz bank mają możliwość przedstawienia swoich dowodów i argumentów, co pozwala sądowi na pełne zrozumienie sprawy.
 4. Wydanie wyroku: Sąd wydaje wyrok, który może być korzystny lub niekorzystny dla kredytobiorcy. Wyrok sądu stanowi podstawę do dalszych działań, takich jak egzekucja należności lub podjęcie decyzji o złożeniu apelacji.
 5. Ewentualne odwołanie się od wyroku: W przypadku niekorzystnego wyroku, kredytobiorca może odwołać się do wyższej instancji. Proces odwoławczy jest ważnym narzędziem w sytuacji, gdy kredytobiorca nie zgadza się z decyzją sądu pierwszej instancji i chce dochodzić swoich praw na wyższym poziomie sądownictwa.

Dokumentacja niezbędna do procesu

Aby ubiegać się o odszkodowania za kredyty frankowe, kredytobiorcy muszą dostarczyć odpowiednią dokumentację. Prawidłowe zgromadzenie i przedstawienie dokumentów jest kluczowe dla sukcesu w postępowaniu sądowym. Kluczowe dokumenty obejmują:

 1. Umowa kredytowa: Kopia umowy kredytowej zawartej z bankiem. Jest to podstawowy dokument, który stanowi dowód na zawarcie umowy i warunki, na jakich kredyt został udzielony.
 2. Historia spłat kredytu: Dokumentacja dotycząca wszystkich dokonanych spłat kredytu. Przedstawienie historii spłat jest istotne, aby wykazać, jak kredytobiorca realizował swoje zobowiązania wobec banku.
 3. Wyciągi bankowe: Wyciągi bankowe potwierdzające dokonywanie spłat. Wyciągi te są dowodem na faktyczne wykonanie płatności przez kredytobiorcę i mogą być wykorzystane do udokumentowania regularności oraz wysokości spłat.
 4. Dowody na stosowanie klauzul abuzywnych: Dokumentacja potwierdzająca stosowanie przez bank niedozwolonych postanowień umownych. Dowody te są kluczowe w sprawach dotyczących odszkodowań za kredyty frankowe, ponieważ mogą wykazać, że umowa kredytowa zawierała klauzule naruszające prawa konsumenta.

4. Wpływ klauzul umownych na odszkodowania

Definicja klauzul abuzywnych

Klauzule abuzywne to postanowienia umowne, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. W kontekście kredytów frankowych, klauzule abuzywne często dotyczyły niejasnych zasad przeliczania kursów walutowych oraz jednostronnych zmian warunków umowy przez bank. Te praktyki prowadziły do sytuacji, w których kredytobiorcy byli obciążeni nieprzewidywalnymi kosztami, co znacząco zwiększało ryzyko finansowe i destabilizowało ich budżety domowe.

Przykłady klauzul abuzywnych w umowach

Klauzule waloryzacyjne

Klauzule waloryzacyjne określające zasady przeliczania kredytu na walutę obcą były często niejasne i nieprecyzyjne. W praktyce oznaczało to, że kredytobiorcy nie byli w stanie przewidzieć, jakie będą ostateczne koszty spłaty kredytu, ponieważ banki miały swobodę w ustalaniu kursów walutowych. To prowadziło do sytuacji, w której całkowity koszt kredytu mógł znacząco wzrosnąć, niezależnie od pierwotnych warunków umowy.

Klauzule zmiennego oprocentowania

Klauzule zmiennego oprocentowania pozwalały bankom na jednostronne zmiany oprocentowania kredytu bez jasnych kryteriów. W praktyce oznaczało to, że banki mogły podnosić oprocentowanie kredytów według własnego uznania, co znacząco wpływało na wysokość miesięcznych rat kredytowych. Tego rodzaju klauzule były szczególnie problematyczne dla kredytobiorców, którzy nie mieli żadnych narzędzi ani mechanizmów obronnych, aby zapobiec takim podwyżkom.

Klauzule dotyczące kosztów dodatkowych

Klauzule dotyczące kosztów dodatkowych nakładały na kredytobiorcę dodatkowe opłaty i prowizje, które nie były wcześniej jasno określone. Kredytobiorcy często byli zaskakiwani dodatkowymi kosztami, które nie były wymienione w pierwotnej umowie, co prowadziło do znaczącego zwiększenia całkowitych kosztów kredytu. Tego rodzaju praktyki były nie tylko nieuczciwe, ale także stawiały kredytobiorców w bardzo niekorzystnej sytuacji finansowej, zmuszając ich do ponoszenia nieprzewidzianych wydatków

5. Przepisy prawne dotyczące kredytów frankowych

Ustawa o kredycie konsumenckim

Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku reguluje kwestie związane z udzielaniem kredytów konsumenckich, w tym kredytów hipotecznych. Ustawa ta zawiera przepisy mające na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków, w tym zakaz stosowania klauzul abuzywnych. Wprowadza ona obowiązki informacyjne dla kredytodawców, które mają na celu zapewnienie pełnej transparentności warunków kredytu, a także określa procedury reklamacyjne i sankcje za naruszenia przepisów. W ten sposób ustawa ta stanowi fundament prawny dla dochodzenia roszczeń o odszkodowania za kredyty frankowe.

Dyrektywy UE dotyczące kredytów hipotecznych

Unia Europejska wprowadziła kilka dyrektyw mających na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami na rynku kredytów hipotecznych. Dyrektywy te obejmują:

Dyrektywa 2014/17/UE

Dyrektywa 2014/17/UE dotycząca umów o kredyt na nieruchomości mieszkalne ma na celu zwiększenie przejrzystości i uczciwości na rynku kredytów hipotecznych. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia regulacji, które zapewnią konsumentom dostęp do rzetelnych informacji na temat warunków kredytu, w tym potencjalnych ryzyk związanych z kredytami w obcej walucie. W kontekście kredytów frankowych, implementacja tej dyrektywy ma kluczowe znaczenie dla ochrony praw konsumentów i umożliwienia im dochodzenia roszczeń o odszkodowania za kredyty frankowe.

Dyrektywa 93/13/EWG

Dyrektywa 93/13/EWG dotycząca nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, w tym klauzul abuzywnych, stanowi istotny element ochrony praw konsumentów w Unii Europejskiej. Dyrektywa ta wprowadza definicję nieuczciwych warunków oraz zakazuje ich stosowania w umowach z konsumentami. Dla kredytobiorców frankowych dyrektywa ta jest kluczowa, ponieważ daje podstawy prawne do kwestionowania nieuczciwych klauzul i dochodzenia odszkodowań za kredyty frankowe. Państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia skutecznych mechanizmów ochrony konsumentów, co w praktyce oznacza możliwość ubiegania się o rekompensaty za straty poniesione wskutek stosowania abuzywnych klauzul przez banki.

6. Przykłady wyroków sądowych

Wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał kilka kluczowych wyroków dotyczących kredytów frankowych. Jeden z najważniejszych wyroków dotyczył interpretacji klauzul abuzywnych w umowach kredytowych. TSUE stwierdził, że klauzule abuzywne są niewiążące dla konsumenta, co otworzyło drogę do ubiegania się o odszkodowania za kredyty frankowe przez kredytobiorców. To orzeczenie miało ogromne znaczenie, ponieważ umożliwiło konsumentom z całej Unii Europejskiej dochodzenie swoich praw i uzyskiwanie rekompensat za nieuczciwe praktyki banków.

Wyroki polskich sądów

Polskie sądy również wydały wiele wyroków dotyczących kredytów frankowych. Przykłady tych wyroków obejmują:

Wyrok Sądu Najwyższego z 3 października 2019 r.

W wyroku z 3 października 2019 roku, Sąd Najwyższy uznał, że klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów frankowych są abuzywne. To orzeczenie pozwoliło kredytobiorcom na ubieganie się o odszkodowania za kredyty frankowe, gdyż uznano, że postanowienia umów były nieuczciwe i niejasne, co narażało konsumentów na nieprzewidywalne koszty i ryzyko finansowe.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 listopada 2019 r.

W wyroku z 27 listopada 2019 roku, Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że bank musi zwrócić kredytobiorcy nadpłacone kwoty wynikające z niekorzystnych kursów walutowych. To orzeczenie miało duże znaczenie dla kredytobiorców, ponieważ potwierdzało ich prawo do odzyskania pieniędzy, które nadpłacili w wyniku stosowania przez banki niekorzystnych i nieuczciwych mechanizmów przeliczania kursów walutowych. Wyrok ten stanowił ważny precedens dla kolejnych spraw związanych z odszkodowaniami za kredyty frankowe.

7. Czynniki wpływające na wysokość odszkodowań

Indywidualne okoliczności kredytobiorców

Wysokość odszkodowań za kredyty frankowe może być różna w zależności od indywidualnych okoliczności kredytobiorców. Czynniki te obejmują:

Wysokość zaciągniętego kredytu

Im wyższy kredyt, tym większe mogą być nadpłaty i straty finansowe. Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli większe kwoty, są bardziej narażeni na znaczące różnice w spłacie w wyniku niekorzystnych zmian kursów walutowych oraz nieuczciwych warunków umowy. Wysokie kwoty kredytów oznaczają większe ryzyko finansowe i potencjalnie wyższe odszkodowania za kredyty frankowe.

Czas trwania kredytu

Dłuższy okres spłaty kredytu może skutkować większymi nadpłatami. Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty na dłuższy czas, mogą doświadczyć większych strat finansowych wynikających z długoterminowych zmian kursów walutowych oraz niekorzystnych klauzul umownych. Im dłużej kredyt jest spłacany, tym większa jest szansa na wystąpienie różnic kursowych i związanych z nimi nadpłat.

Zmiany kursu walutowego

Kursy walutowe w momencie zawarcia umowy oraz w trakcie spłaty kredytu mogą mieć duży wpływ na wysokość odszkodowań za kredyty frankowe. Fluktuacje kursów walutowych mogą prowadzić do znacznych różnic w przeliczaniu rat kredytowych, co może skutkować nadpłatami. Kredytobiorcy, którzy zawarli umowy w okresach dużej zmienności kursów walutowych, są bardziej narażeni na straty finansowe.

Warunki kredytowe

Warunki kredytowe również mają istotny wpływ na wysokość odszkodowań. Ważne aspekty obejmują:

Oprocentowanie kredytu

Różnice w oprocentowaniu mogą wpływać na wysokość rat kredytowych i nadpłat. Kredytobiorcy, którzy mieli zmienne oprocentowanie kredytów, mogą doświadczać znaczących różnic w wysokości rat w zależności od polityki banków i warunków rynkowych. Wyższe oprocentowanie może prowadzić do większych kosztów kredytowych, a co za tym idzie, do wyższych odszkodowań za kredyty frankowe.

Klauzule umowne

Stosowanie klauzul abuzywnych może skutkować wyższymi odszkodowaniami. Kredytobiorcy, których umowy zawierały nieuczciwe postanowienia, mają większe szanse na uzyskanie wyższych rekompensat za poniesione straty. Klauzule abuzywne, takie jak niejasne zasady przeliczania kursów walutowych, jednostronne zmiany oprocentowania, czy dodatkowe, nieokreślone opłaty, mają bezpośredni wpływ na wysokość odszkodowań.

Przeliczanie kursów walutowych

Sposób, w jaki banki przeliczały kursy walutowe, ma kluczowe znaczenie dla ustalenia wysokości nadpłat. Kredytobiorcy, którzy byli obciążeni niekorzystnymi kursami walutowymi, mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconych kwot. Niekorzystne przeliczenia kursów mogły prowadzić do znacznych strat finansowych, co z kolei może skutkować, że odszkodowania za kredyty frankowe będą wyższe.

Często zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowania za kredyty, jeśli już je spłaciłem?

Tak, kredytobiorcy, którzy spłacili już swoje kredyty frankowe, nadal mogą ubiegać się o odszkodowania za nadpłaty i klauzule abuzywne. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie, aby ocenić swoje szanse na uzyskanie odszkodowania.

Jak długo trwa proces ubiegania się o odszkodowania za kredyty frankowe?

Czas trwania procesu ubiegania się o odszkodowanie może być różny w zależności od złożoności sprawy i obciążenia sądów. Może to trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Ważne jest, aby być cierpliwym i konsekwentnie dążyć do uzyskania sprawiedliwości.

Czy potrzebuję prawnika, aby ubiegać się o odszkodowania o kredyty frankowe?

Chociaż formalnie nie jest wymagane zatrudnienie prawnika, posiadanie doświadczonego prawnika specjalizującego się w kredytach frankowych może znacznie zwiększyć szanse na sukces. Prawnik może pomóc w przygotowaniu pozwu, reprezentowaniu w sądzie oraz negocjacjach z bankiem.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowania za kredyty, jeśli podpisałem aneks do umowy kredytowej?

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej nie wyklucza możliwości ubiegania się o odszkodowanie. Ważne jest jednak, aby dokładnie przeanalizować treść aneksu i skonsultować się z prawnikiem w celu oceny, czy aneks nie zawiera dalszych klauzul abuzywnych.

Powiązany post

sprawach frankowych
Blog

Jakie strategie obrony stosują banki w sprawach frankowych?

W sprawach frankowych, czyli postępowaniu sądowym związanym z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich, stało się w ostatnich latach tematem głośnym w polskim systemie prawnym i finansowym. W miarę jak liczba

wygranej sprawie frankowej
Blog

Jakie kroki podjąć po wygranej sprawie frankowej?

Walka o sprawiedliwość w sprawach kredytów frankowych to proces długi i wyczerpujący, ale wygrana sprawa frankowa przynosi wiele ulgi. Wygrana to jednak dopiero początek, a nie koniec działań. Aby w

umowa kredytowa
Blog

Umowa kredytowa i inne dokumenty kluczowe w sprawach frankowych

Kredyty frankowe, czyli kredyty hipoteczne indeksowane lub denominowane w szwajcarskich frankach, stały się źródłem licznych problemów dla polskich kredytobiorców. Gwałtowne zmiany kursu CHF do PLN doprowadziły do znacznego wzrostu wysokości

ugody z frankowiczami
Blog

Jakie banki najczęściej zawierają ugody z frankowiczami?

Kredyty frankowe były przez lata popularnym rozwiązaniem w Polsce, jednak ich konsekwencje finansowe stały się poważnym problemem dla wielu kredytobiorców. Zmiany kursu franka szwajcarskiego doprowadziły do znacznego wzrostu zadłużenia, co

Zadzwoń