Kancelaria Frankowa Gdańsk

Jakie są konsekwencje przedawnienia kredytu frankowego?

Kredyty denominowane we frankach szwajcarskich, popularne w Polsce w okresie wzmożonej aktywności kredytowej, stały się przedmiotem zainteresowania prawników, ekonomistów i osób zaciągających takie zobowiązania. Jednym z kluczowych terminów w dyskusji na temat kredytów frankowych jest przedawnienie. Czym dokładnie jest przedawnienie kredytu frankowego i jakie są jego konsekwencje? Czy osoby posiadające taki kredyt mogą spać spokojnie czy też czekają je pewne niespodzianki? W tym artykule przeanalizujemy konsekwencje przedawnienia kredytu frankowego oraz omówimy najczęstsze pytania dotyczące tego tematu.

Najważniejsze wnioski

 • Przedawnienie kredytu frankowego oznacza, że po upływie określonego czasu bank nie może już dochodzić spłaty zobowiązania.
 • Główną konsekwencją przedawnienia jest ustanie obowiązku spłaty kredytu oraz niemożność egzekucji przez bank.
 • Przedawnienie kredytu frankowego może być korzystne dla kredytobiorcy, ale wymaga dokładnego zrozumienia przepisów prawa.

Spis Treści

 1. Co to jest przedawnienie kredytu frankowego?
 2. Konsekwencje przedawnienia
  • Koniec obowiązku spłaty
  • Niemożność egzekucji
  • Ustanie kar za opóźnienia
 3. Proces przedawnienia kredytu frankowego
 4. Przedawnienie kredytu a długi zaciągnięte w obcej walucie
 5. Strategie banków w sytuacji przedawnienia
 6. Często zadawane pytania

1. Co to jest przedawnienie kredytu frankowego?

Przedawnienie kredytu frankowego to proces, w którym upływający okres czasu powoduje, że bank traci prawo do egzekucji zobowiązania finansowego. Oznacza to, że po określonym czasie od wystąpienia zdarzenia, które wywołało prawo do egzekucji (np. terminu spłaty raty), bank traci możliwość dochodzenia swoich praw wobec kredytobiorcy.

Przedawnienie kredytu frankowego to często omawiany temat w kontekście długów hipotecznych w walucie obcej, zwłaszcza we frankach szwajcarskich. W Polsce problem ten narastał szczególnie w okresie, gdy kurs franka gwałtownie wzrastał, co prowadziło do znacznego wzrostu rat kredytów w tej walucie.

2. Konsekwencje przedawnienia

Koniec obowiązku spłaty

Jedną z kluczowych konsekwencji przedawnienia kredytu frankowego jest ustanie obowiązku spłaty. Oznacza to, że po upływie określonego czasu kredytobiorca nie jest już zobowiązany do regulowania rat kredytowych wobec banku. Jest to istotne zagadnienie, zwłaszcza w sytuacji, gdy kredytobiorca ma trudności finansowe, ponieważ przestaje być obciążony ciągłym obowiązkiem spłaty, co może przynieść pewną ulgę w sytuacji finansowej.

Niemożność egzekucji

Kolejną ważną konsekwencją przedawnienia jest niemożność egzekucji. Bank, który udzielił kredytu, traci prawo do wszelkich działań zmierzających do odzyskania środków. Oznacza to, że nawet jeśli kredytobiorca posiada niespłacone raty, bank nie może już podejmować prawnych działań, takich jak egzekucja komornicza czy skierowanie sprawy do sądu, w celu odzyskania należności.

Ustanie kar za opóźnienia

Przedawnienie kredytu frankowego ma także istotne znaczenie dla ewentualnych kar za opóźnienia w spłacie rat. Kary za opóźnienia, naliczane zazwyczaj w przypadku zaległości w regulowaniu rat, ustają po upływie terminu przedawnienia. Jest to ważne dla kredytobiorcy, ponieważ eliminuje dodatkowe koszty związane z karą za opóźnienia, co może przyczynić się do poprawy jego sytuacji finansowej.

3. Proces przedawnienia kredytu frankowego

Jak przebiega proces przedawnienia kredytu frankowego?

Proces przedawnienia kredytu frankowego rozpoczyna się od ustalenia momentu, w którym zdarzyło się wydarzenie powodujące rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia. Najczęściej jest to data, kiedy wierzyciel mógłby skorzystać z uprawnień związanych z naruszeniem umowy kredytowej przez kredytobiorcę, na przykład data spóźnienia się z zapłatą raty kredytowej.

Następnie termin przedawnienia kredytu frankowego zależy od przepisów prawnych danego kraju. W Polsce ogólny termin przedawnienia wynosi 10 lat od końca roku, w którym roszczenie stało się wymagalne. Oznacza to, że jeśli np. umowa kredytowa została naruszona w styczniu 2010 roku, to termin przedawnienia zacznie biec od 31 grudnia 2010 roku i zakończy się 31 grudnia 2020 roku.

Jednak istnieją różne czynniki, które mogą wpłynąć na proces przedawnienia, takie jak przerwanie biegu terminu przedawnienia przez wierzyciela (np. wezwanie do zapłaty) lub przez kredytobiorcę (np. uznaniem długu). W niektórych sytuacjach termin przedawnienia może być również dłuższy, jeśli zastosowanie znajdą szczególne przepisy prawne lub umowne.

Ważne jest, aby kredytobiorcy zrozumieli, że przedawnienie długu nie oznacza automatycznie umorzenia zobowiązania. Wierzyciel nadal może próbować dochodzić swoich roszczeń, chociaż może to być utrudnione, gdy roszczenie ulegnie przedawnieniu.

4. Przedawnienie kredytu a długi zaciągnięte w obcej walucie

Czy długi zaciągnięte w obcej walucie przedawniają się tak samo jak kredyt we frankach?

Tak, zobowiązania finansowe zaciągnięte w obcej walucie również podlegają procesowi przedawnienia, podobnie jak kredyty denominowane we frankach. Istnieją jednak pewne specyficzne aspekty, które mogą mieć wpływ na proces przedawnienia w przypadku długów w obcej walucie.

Przede wszystkim należy uwzględnić, że proces przedawnienia zależy od przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju oraz umów zawartych pomiędzy stronami. Wiele krajów ma określone przepisy dotyczące terminów przedawnienia dla różnych rodzajów zobowiązań finansowych, w tym także dla długów zaciągniętych w obcej walucie.

W przypadku długów w obcej walucie, istotne jest również ustalenie, jaki jest właściwy kurs wymiany waluty do ustalenia wartości długu w walucie lokalnej. Proces ten może być skomplikowany i wymagać dokładnej analizy umowy oraz przepisów prawnych.

Należy również pamiętać, że przedawnienie długu nie oznacza automatycznie umorzenia zobowiązania. Może to wymagać podjęcia działań prawnych przez wierzyciela w celu egzekucji należności.

5. Strategie banków w sytuacji przedawnienia

Jakie strategie podejmują banki w sytuacji przedawnienia kredytu frankowego?

Banki, zdając sobie sprawę z istnienia zagrożenia przedawnienia kredytów frankowych, często podejmują różne strategie w celu zabezpieczenia swoich interesów. Jedną z takich strategii jest próba przerwania biegu przedawnienia, co może być realizowane poprzez różne działania, takie jak:

 • Przerwanie biegu przedawnienia poprzez złożenie pozwu – Bank może podjąć próbę przerwania biegu przedawnienia poprzez złożenie pozwu sądowego przeciwko kredytobiorcy. W ten sposób stara się on uniknąć utraty możliwości egzekucji.
 • Negocjacje z kredytobiorcą – Bank może próbować negocjować z kredytobiorcą nowe warunki spłaty lub uregulowania zaległych rat w zamian za zawieszenie procesu przedawnienia.
 • Skierowanie sprawy do windykacji – Bank może przekazać sprawę do działu windykacji, który podejmie próby odzyskania środków od kredytobiorcy, nawet jeśli termin przedawnienia jest bliski.
 • Monitorowanie terminu przedawnienia – Banki starają się śledzić terminy przedawnienia swoich kredytów, aby móc szybko reagować i podejmować odpowiednie działania w przypadku zagrożenia utraty możliwości egzekucji.

Często zadawane pytania

1. Czy przedawnienie kredytu frankowego oznacza, że dług zostaje całkowicie umorzony?

Nie, przedawnienie kredytu frankowego oznacza jedynie, że bank traci prawo do egzekucji zobowiązania. Dług formalnie nadal istnieje, ale kredytobiorca nie musi już go spłacać, a bank nie może podejmować żadnych działań w celu odzyskania środków.

2. Jak długo trwa proces przedawnienia kredytu frankowego?

Czas potrzebny na przedawnienie kredytu frankowego zależy od wielu czynników, takich jak przepisy prawne danego kraju, okoliczności sprawy oraz działania podejmowane przez bank. W Polsce termin przedawnienia zobowiązań finansowych wynosi zazwyczaj od trzech do dziesięciu lat.

3. Czy można uniknąć przedawnienia kredytu frankowego?

Tak, istnieją pewne sposoby, które mogą uniemożliwić przedawnienie kredytu frankowego. Banki często podejmują działania w celu przerwania biegu przedawnienia, na przykład poprzez złożenie pozwu sądowego przeciwko kredytobiorcy.

4. Jakie są skutki przedawnienia kredytu frankowego dla kredytobiorcy?

Głównym skutkiem przedawnienia kredytu frankowego dla kredytobiorcy jest ustanie obowiązku spłaty oraz niemożność egzekucji ze strony banku. Oznacza to, że kredytobiorca nie musi już spłacać zaległych rat kredytowych, a bank nie może podejmować żadnych działań w celu odzyskania środków.

Powiązany post

prowadzenie działalności
Blog

Kredyt frankowy a prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej to często związane z wieloma decyzjami finansowymi, w tym z wyborem formy finansowania. Jedną z opcji, która w przeszłości była popularna, zwłaszcza w Polsce, był kredyt frankowy.

unieważnienia kredytu
Blog

Jakie są procedury unieważnienia kredytu frankowego?

Unieważnienie kredytu frankowego jest zagadnieniem, które wzbudza wiele kontrowersji i niepewności wśród osób zaciągających tego typu zobowiązania. W ostatnich latach, zwłaszcza po kryzysie finansowym, liczba sporów dotyczących kredytów frankowych znacząco

Zadzwoń